BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
Copyright © 2016 by "Anton Dybala"   •   All Rights reserved   •  E-Mail: posta@safetywork.eu
Webdesign A. D. 2016
Facility services - technik podporných služieb                   Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Tel.: 0903 862 098, E-mail: posta@safetywork.eu
   Zabezpečujem plnenie odborných činností a úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi. Po vzájomnej dohode je možná spolupráca na vašich krátkodobých a dlhodobých projektoch - vykonávanie odborných činností BOZP a OPP.


Profil firmy

   Anton Dybala - EXIMOB je malá flexibilná firma zameraná na poskytovanie podporných služieb (facility services) pre svojich klientov. Jednou z havnýh lužieb, ktoré zabezpečujeme je oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi (ďalej len "BOZP" a "OPP"). Vykonávame odborné činnosti BOZP a OPP vymedzené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení. Bezpečnostnotechnickú službu a odborné činnosti BOZP zabezpečujeme prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika a služby ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany, programové vybavenie licencia softvéru BE-soft a. s.. Poskytujeme poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a OPP. Odborné činnosti BOZP a OPP zabezpečujeme z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.