BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
Copyright © 2016 by "Anton Dybala"   •   All Rights reserved   •  E-Mail: posta@safetywork.eu
Webdesign A. D. 2016
Facility services - technik podporných služieb                   Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Tel.: 0903 862 098, E-mail: posta@safetywork.eu
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:                         
- služby autorizovaného bezpečnostného technika,
- vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti,
- bezpečnostnotechnická služba,
- odborný dozor BOZP,
- vykonávanie kontrolnej činnosti,
- spracovanie dokumentácie BOZP.

Dokumentácia BOZP:
- koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- program realizácie koncepcie BOZP,
- zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
- zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom,
- hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
- posúdenie rizika pre všetky činnosti,
- zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- postup prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- vnútorný predpis pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
- pokyny na zaistenie BOZPpre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku,
- vnútorný predpis o zákaze fajčenia,
- plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov,
- postup pre prípad záchranných prác a evakuácie,
- postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán),
- vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
- záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
- vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí,
- a ďalšie.