BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
Copyright © 2016 by "Anton Dybala"   •   All Rights reserved   •  E-Mail: posta@safetywork.eu
Webdesign A. D. 2016
Facility services - technik podporných služieb                    Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Tel.: 0903 862 098, E-mail: posta@safetywork.eu
Školenia zamestnancov, pracovníkov dodávateľov a SZČO

Realizujeme školenia:

-
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky. Výchova a vzdelávanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a pracovníkov dodávateľov. V zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z.. Opakovanie najmenej raz za 24 mesiacov.

-
Práce vo výškach. Stavebné práce v mimoriadnych podmienkach (vo výške nad 1,5 m, z pohyblivej prac. plošiny, z rebríka vo výške nad 5 m, pri zemných prácach). Spôsobilosť pre výkon stavebných prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou a pri zemných prácach. Určujúci predpis § 3 vyhl. č. 147/2013 Z. z.. Opakovanie najmenej raz za 12 mesiacov.

-
Vodiči referentských vozidiel. V zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z.. Opakovanie najmenej raz za 24 mesiacov.

-
Lešenári. Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári) a aktualizačná odborná príprava. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške. V zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.. Opakovanie najmenej raz za 5 rokov.

-
Poučená osoba § 20 na obsluhu elektrických zariadení. Určujúci predpis § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z.. Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické, alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.