BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
Copyright © 2016 by "Anton Dybala"   •   All Rights reserved   •  E-Mail: posta@safetywork.eu
Webdesign A. D. 2016
Facility services - technik podporných služieb                    Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Tel.: 0903 862 098, E-mail: posta@safetywork.eu
Školenia zamestnancov a pracovníkov dodávateľov

Realizujeme školenia:

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky. Výchova a vzdelávanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a pracovníkov dodávateľov. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.. Opakovanie najmenej raz za 24 mesiacov.

- Stavebné práce v mimoriadnych podmienkach (vo výške nad 1,5 m, z pohyblivej prac. plošiny, z rebríka vo výške nad 5 m, pri zemných prácach) Spôsobilosť pre výkon stavebných prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou a pri zemných prácach. Určujúci predpis § 3 vyhl. č. 147/2013 Z. z.. Opakovanie najmenej raz za 12 mesiacov.

- Vodiči referentských vozidiel. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.. Opakovanie najmenej raz za 24 mesiacov.

- Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári), bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.. Opakovanie najmenej raz za 5 rokov.

- Poučená osoba § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z.. Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické, alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.