BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
Copyright © 2016 by "Anton Dybala"   •   All Rights reserved   •  E-Mail: posta@safetywork.eu
Webdesign A. D. 2016
Facility services - technik podporných služieb                    Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Tel.: 0903 862 098, E-mail: posta@safetywork.eu
Technik požiarnej ochrany:                                                        
- vypracovanie interných smerníc OPP,
- školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a pracovníkov dodávateľov z OPP,
- odborné školenia členov protipožiarnych hliadok,
- preventívne protipožiarne prehliadky v predpísaných lehotách,
- aktualizácia interných smerníc OPP.


Vypracovanie okumentácie ochrany pred požiarmi:
a) požiarna identifikačná karta,
b) požiarny poriadok pracoviska,
c) požiarne poplachové smernice,
d) požiarny evakuačný plán - textová časť,
e) požiarny evakuačný plán - grafická časť,
f) požiarna kniha,
g) doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
h) tématický a časový rozsah školenia zamestnancov,
i) tématický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok,
j) dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
k) dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
l) menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok,
m) ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
n) pokyny na zváranie (písomné povolenie na zváranie),
o) pokyny na lepenie podlahovej krytiny a ďalšie.