BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
Copyright © 2016 by "Anton Dybala"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: posta@safetywork.eu
Webdesign A. D. 2016
Facility services - technik podporných služieb                    Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Tel.: 0903 862 098, E-mail: posta@safetywork.eu

Právna forma
Obchodné meno: Anton Dybala - EXIMOB
Miesto podnikania: Terchová, 013 06 Terchová
Právna forma: samostatne zárobkovo činná osoba - živnostník
IČO: 34 496 416
DIČ: 1022925288


Predmet podnikania:
- bezpečnostno technická služba (č. živn. registra 511-16768, č. OŽP-I/2006/07358-2/CR1),
- autorizovaný bezpečnostný technik (č. živn. registra 511-16768, č. ObU-ZA-OZP-2011/15390-2),
- vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti (č. živn. registra 511-16768, č. ObU-ZA-OZP-2011/15390-2),
- výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov (č. živn. registra 511-16768, OU-ZA-OZP1-2014/20490-2),
- výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu, 07.2 výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári) (č. živn. registra 511-16768, OU-ZA-OZP1-2014/038474-2),
- technik požiarnej ochrany (č. živn. registra 511-16768, OU-ZA-OZP1-2016/016417-2),
- č. osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (ABT-0248/11),
- č. osvedčenia technika požiarnej ochrany (14/2016 ZA),
- oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania:
  1) skupina 01 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov: ev. čís.: VVZ-0083/14-01.1,
  2) skupina 07 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške, 07.2 výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári): ev. čís.: VVZ-0204/14-07.2,
- elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z. (ev. číslo osvedčenia: 14071373, MARKAB spol. s r.o., Žilina),