Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Ochrana pred požiarmi
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:                         
- služby autorizovaného bezpečnostného technika,
- vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti,
- bezpečnostnotechnická služba,
- odborný dozor BOZP,
- vykonávanie kontrolnej činnosti,
- spracovanie dokumentácie BOZP,
- školenia zamestnancov, pracovníkov dodávateľov a SZČO,
- programové vybavenie licencia softvéru BE-soft a. s..

Technik požiarnej ochrany:                                                        
- vypracovanie interných smerníc OPP,
- školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a pracovníkov dodávateľov z OPP,
- odborné školenia členov protipožiarnych hliadok,
- preventívne protipožiarne prehliadky v predpísaných lehotách,
- aktualizácia interných smerníc OPP,
- programové vybavenie licencia softvéru BE-soft a. s..

Inštruktor lešenárskej techniky
(Vyhl. č. 356/2007 Z. z. príloha č. 8 bod 07.2 Odborný zástupca: inštruktor lešenárskej techniky )
Realizujeme činnosti:
- inštruktáž, aktualizačná odborná príprava lešenára (AOP),
- výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia,
- kontrola lešení,
- poradenská činnosť.
Designed by A. D. 2021
Business Company
FACILITY SERVICES    podporné služby
Anton Dybala - EXIMOB, Terchová 1122, 013 06 Terchová  
Tel.: 0903 862 098, IČO: 344 964 16, DIČ: 1022925288
 
VRCHOLY MALEJ FATRY